Faillissement aanvragen, wanneer en door wie?

Een faillissement aanvragen is van alle tijden, maar in een kwakkelende economie zijn er altijd meer bedrijven die in financiële nood raken dan tijdens een economische bloei. In het ergste geval kunnen zij niet meer aan  hun verplichtingen voldoen en is een faillissement aanvragen vaak onvermijdelijk. Zowel natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof) als rechtspersonen (BV/NV) kunnen failliet gaan.

Een faillissement aanvragen kan door de volgende partijen worden gedaan:

Uzelf. U kunt uw schulden niet meer betalen en geeft dit zelf aan bij de rechtbank. Hiervoor moet u een formulier invullen. U hoeft echter geen advocaat in te schakelen.
Uw schuldeisers. Zij moeten uw faillissement aanvragen via een advocaat. De rechtbank honoreert dit verzoek alleen als er tenminste twee schuldeisers zijn en -dus- twee schulden, waarvan er zeker één direct opeisbaar is
Het Openbaar Ministerie. Dit gebeurt in zaken van algemeen belang, bijvoorbeeld als er veel gedupeerden zijn.
De rechtbank. Ambtshalve kan de rechtbank dit doen na het intrekken van de surséance van betaling of het intrekken van de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Faillissement aanvragen: hoe gaat het verder?

Als u zelf besluit naar de rechter te gaan, moet u schriftelijk aantonen dat u niet langer aan uw verplichtingen kunt voldoen. U wordt dan uitgenodigd om uw aanvraag mondeling toe te lichten. Als de rechter het met u eens is, wordt er een curator aangesteld. Hij beheert de failliete boedel en probeert zoveel mogelijk schulden af te lossen. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

Als schuldeisers uw faillissement aanvragen, moet u ook voor de rechtbank verschijnen. Als u het niet met de aanvraag eens bent, kunt u zich verweren. Heeft u betalingsregelingen getroffen, dan kan het zijn dat de rechter de aanvraag verwerpt. Ook kunt u in deze fase een dreigend faillissement onder voorwaarden laten omzetten naar een wettelijke schuldsanering.

Als de partijen die uw faillissement aanvragen door de rechter in het gelijk worden gesteld, heeft u acht dagen de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. In hoger beroep kunt u alsnog gelijk krijgen. Wordt u uiteindelijk toch failliet verklaard, dan wordt ook in dit scenario een curator aangesteld die onder toezicht van een rechter-commissaris uw failliete boedel beheert.

Gevolgen faillissement

Als uw bedrijf failliet gaat, wordt er beslag gelegd op het hele vermogen. Bent u zzp’er of ondernemer in een maatschap of VOF, dan betreft dit ook uw privévermogen.Als een faillissementsaanvraag door de rechter wordt gehonoreerd, kan dit betekenen dat u ook privé failliet gaat. Dat hangt dus af van de rechtsvorm van uw bedrijf en de vraag of u onbehoorlijk bestuur kan worden verweten.

Bij een faillissement geldt in principe dat alle natuurlijke rechtspersonen ook privé failliet kunnen gaan. Heeft u een eenmanszaak of participeert u als natuurlijke rechtspersoon in een VOF of een CV? Dan wordt ook uw privé-vermogen gebruikt voor het aflossen van de schulden.

BV’s, NV’s, coöperaties, verenigingen en stichtingen zijn zelf rechtspersonen. Bestuurders worden in principe niet persoonlijk aangeslagen voor de schulden, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Maar als een bestuurder op persoonlijke titel tekent, bijvoorbeeld voor een lening, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Financiële huishouding optimaal inrichten

Als uw bedrijf in zwaar weer verzeild raakt, kunnen wij u helpen om uw koers te bepalen. Maar het is verstandiger om al eerder van onze expertise gebruik te maken. Door uw financiële huishouding zo optimaal mogelijk in te richten, blijven de gevolgen van een eventueel faillissement voor uw privé-situatie tot een minimum beperkt.