Belastingplan 2016: wat verandert er?

De Eerste Kamer heeft vlak voor het kerstreces van 2015 het Belastingplan 2016 aangenomen. Lang leek het erop dat er geen meerderheid voor het belastingplan zou zijn, maar begin december wist het kabinet toch een akkoord te bereiken met D66. Daardoor is er iets geschoven met bedragen en percentages.

Om ook D66 te overtuigen, is afgesproken om de arbeidskorting langzamer af te bouwen. Verder zijn er extra bedragen gereserveerd voor de ouderenkorting en de kinderopvangtoeslag. Ook komt er een nieuw fonds voor huiseigenaren die hun woning energiezuiniger willen maken.

Toeslagen en heffingskortingen

De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. In het definitieve Belastingplan 2016 is hiervoor een extra bedrag van € 224 miljoen gereserveerd. Dit is gunstig voor huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen € 35.000 en € 125.000.

Voor de ouderenkorting is € 100 miljoen extra gereserveerd. Dit geld komt ten goede aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ook gaat er een extra bedrag van € 100 miljoen naar de kinderopvangtoeslag.

Belastingplan 2016: inkomstenbelasting

De tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting gaan omlaag. In 2016 bedraagt het tarief van beide schijven voor niet AOW-ers 40,4%. Nu is dat nog 42%. Deze verlaging heeft voor de meeste middeninkomens een gunstig effect op de koopkracht. Zij gaan er naar verwachting gemiddeld zo’n 2% op vooruit.

Verder wordt de derde schijf opgerekt. De bovengrens bedraagt in 2015 nog € 57.585, in 2016 is dat € 66.421.

Vrijstelling vermogen omhoog

Vooruitlopend op de veranderingen in het belasten van box 3-vermogen zoals spaargeld en beleggingen, gaat het drempelbedrag al in 2016 omhoog. Nu is de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (de belasting in box 3) nog € 21.300, vanaf volgend jaar is dat € 24.437.

In 2017 gaat de drempel verder omhoog naar € 25.000. Ook zijn er plannen om in dat jaar de systematiek te veranderen. Hierover is echter nog veel discussie.

Schenkingsvrijstelling eigen woning weer omhoog

Vanaf 2017 is het – opnieuw – extra interessant om geld te schenken ten behoeve van de eigen woning. Per 1 januari van dat jaar wordt de schenkingsvrijstelling opnieuw vastgesteld op € 100.000.

De voorwaarde die geldt voor de verhoogde vrijstelling is dat het geld moet worden gebruikt voor de aankoop, aflossing of verbetering van een koophuis. Vooralsnog geldt er wel een leeftijdscriterium: de begunstigde moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

Extra geld voor duurzame huizen

In 2016 komt er een extra fonds voor huiseigenaren die hun woning energiezuinig willen maken. Hiervoor is een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd. Het fonds is een aanvulling op reeds bestaande fondsen zoals het Nationaal Energiespaarfonds.